תוספת למס שלילי 2020 מענק עבודה

תוספת למס שלילי 2020 מענק עבודה

לא כל יום ממשלת ישראל מוסיפה מענק נוסף למי שנמצא זכאי לו החזר מס הכנסה הנקרא מס שלילי. כתבה מיוחדת סימלטור מס הכנסה. מענק עבודה משולם ע”י רשות המסים ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים, העומדים בתנאים הקבועים בחוק. מטרת המענק היא לשפר את מצבם הכלכלי של העובדים ברמות השכר הנמוכות, לצמצם פערים כלכליים-חברתיים ולהוות תמריץ להשתלבותם בשוק העבודה. תוספת למס שלילי 2020 מענק עבודה

בירור סטטוס תביעה מס הכנסה שלילי מי זכאי

שכירים ועצמאים שימצאו זכאים למענק עבודה עבור שנת 2020.

מה סכום התוספת לכל עובד ?

62% מסכום המענק עבור תקופת הזכאות אפריל עד דצמבר 2020 ולא פחות מ-1,000 ₪.

האם משולמת מקדמה על חשבון התוספת?

כן, בשיעור של 25% מסכום המענק עבור שנת 2019 ולא פחות מ-500 ₪. המקדמה תקוזז מהתוספת למענק. המקדמה לא תשולם למי שקיבל דמי אבטלה מביטוח לאומי עבור כל התקופה של אפריל עד יולי 2020. מי שקיבל מקדמה על חשבון התוספת למענק ולא יבקש מענק עבור 2020 או לא יהיה זכאי למענק עבור 2020 או ימצא זכאי לתוספת הנמוכה מסכום המקדמה, לא יידרש להשיב את המקדמה.

איך אקבל את התוספת? מתי המענק נכנס לבנק

התוספת למענק עבור שנת 2020 תשולם יחד עם המענק (בניכוי המקדמה) במהלך שנת 2021 במועדים הקבועים בחוק ולפי מועד הגשת הבקשה למענק עבור 2020.

 

מה עוד חשוב לדעת על מענק עבודה מס שלילי ?

• מי שיגיש בקשה למענק עבור 2019 עד 31.12.2020 יקבל את המענק עבור 2019 יחד עם המקדמה של התוספת.

• מי שיגיש בקשה למענק עבור 2019 החל מ-1.1.2021 יקבל את המענק ללא מקדמה. התוספת למענק תחושב לפי הבקשה עבור 2020.

זכאים למענק מי שעמדו בתנאים הבאים :

1. הכנסתו החודשית הממוצעת מעבודה ו/או מעסק גבוהה בין 2,060 ל 6,750
2. בין גילאים 19 עד 55 או מעל 55 ללא ילדים
3. לא היה בבעלותו מעל חצי דירת מגורים

בדיקת ססטוס תביעה מס שלילי באתר מס הכנסה, סימולטור חישוב כמה מענק מגיע לך. רשת בטחון לשכירים